[ONLINE] Konferencja Metropolitalna "Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość - idee, mieszkańcy, instytucje" / Metropolitan Conference "Metropolitan Prospects for a Better Urban Future"

PROGRAM KONFERENCJI >>>
CONFERENCE PROGRAMME >>>

Rejestracji na konferencję można dokonać w terminie do 8 lutego 2022 r. włącznie.
//
The deadline for the conference registration is February 8, 2022.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
// Participation in the conference is free of charge.

W czasie konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język angielski i polski, dostępne poprzez platformę ZOOM pozwalającej uczestnikom na aktywny udział w sesjach Q&A. Transmisja na żywo z konferencji w wersji oryginalnej będzie udostępniona także na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego (bez tłumaczenia).
// Polish-English simultaneous interpretation of the conference will be provided by the organisers on Zoom which also allows to join the Q&A sessions. The live broadcast of the event in the original languague (without interpretation) will be available on the YouTube channel of the University of Silesia.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga rejestracji poprzez zamieszczony poniżej formularz. // Participation in the event requires registration via the form below.

Udział odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora potwierdzenia rejestracji.
Co najmniej dzień przed wydarzeniem otrzymają państwo link niezbędny do prawidłowego dołączenia do wydarzenia na platformie ZOOM.
// Participation is based on the registration confirmation received from the Organiser.
At least one day before the event, you will receive a link to join the event on ZOOM.


Aktualności związane z wydarzeniem oraz link do transmisji na kanale YouTube zostanie udostępniony na stronie Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych >>>.
// Go to the website of the Observatory on Urban and Metropolitan Processes >>> to get the link to the broadcast on YouTube and follow the event news.

W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, prosimy o poinformowanie Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres obserwatoriumMiasto@us.edu.pl.
// In case of resignation from participation, we kindly ask you to inform the Organiser via e-mail at: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl.

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32/359 18 16 lub e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl.
// In case of any problems with registration, please contact us by phone at 0048 32/359 18 16 or by e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl.

Klauzula informacyjna RODO  
GDPR Information Clause

Organizacja wydarzenia przez UŚ jest dofinansowana z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki
// The organisation of the event by the University of Silesia is co-financed by the program “Social Responsibility of Science” of the Minister of Education and Science.

* oznacza pola wymagane / *indicates required fields

Formularz rejestracji udziału wyłącznie w formie ZDALNEJ Conference Registration Form (participation in ZOOM webinar):
TAK YES
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla uczestników konferencji, niniejszym oświadczam, że z chwilą dokonania rejestracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na konferencję, dla potrzeb wzięcia udziału w konferencji. / After reading the GDPR information clause for conference participants, I hereby declare that I consent to the use of my personal data provided in the registration form for the purpose of participating in the conference.
TAK YES
W związku z tym, że konferencja będzie rejestrowana, jestem świadomy/świadoma, że uczestnicząc w konferencji w formie stacjonarnej mój wizerunek może zostać zarejestrowany i rozpowszechniony poprzez medium wskazane w klauzuli informacyjnej RODO. Uczestnicząc w konferencji w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM, uruchomienie widoku kamery z moim wizerunkiem stanowi moją dobrowolną zgodę. Wizerunek nie będzie użyty w sposób mogący naruszyć dobra osobiste. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. / Due to the fact that the conference will be recorded, I am aware that by participating in the event on-site my image may be registered and disseminated through the medium indicated in the GDPR information clause. By participating in the conference via the ZOOM platform, activating the camera view with my image constitutes my voluntary consent to the processing of data. The image will not be used in a way that could violate personal rights. Consent is given free of charge and without territorial restrictions.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.