Karta Wdrożenia Produktu i Karta Aplikacji Produktu

Poniżej znajdą Państwo załączone wzory karty wdrożenia prodkutu i karty aplikacji produktu.

Skan wypełnionej i podpisanej karty jest załączany do systemu POLON.

Karta Wdrożenia Produktu | Karta Aplikacji Produktu | Najczęstsze braki/pomyłki przy Kartach Aplikacji

wersja angielska: Implementation Card | Application Card

 

Parametryzacja 2017 - dokumenty do wykazania wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na trwające prace związane ze złożeniem ankiety jednostki za lata 2013-2016 na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154) zamieszczamy wersje edytowalne karty wdrożenia produktu i karty aplikacji produktu, których skany należy dołączyć do systemu POL-on.

 

Karta wdrożenia produktu jest wymagana w związku z pkt. 17 ankiety jednostki, w którym należy przedstawić:

- przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu wdrożenia przez inne podmioty produktów (innowacja produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, społeczna albo inna, w tym wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny) będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.

Każde wdrożenie produktu wymaga potwierdzenia przez podmiot wdrażający na karcie wdrożenia produktu.

 

Karta aplikacji produktu jest wymagana w związku z pkt. 18 ankiety jednostki, w którym należy przedstawić:

- wykaz dokonanych przez inne podmioty aplikacji produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.

Każda aplikacja produktu wymaga potwierdzenia na karcie aplikacji produktu.

Instrukcja wypełniania karty.

Karty aplikacji do potwierdzenia przez Uniwersytet Śląski są podpisywane przez Pana Prorektora ds. badań naukowych - prof. zw. dr hab. Andrzeja Norasa po uprzednim podpisaniu/parafowaniu ich przez Dziekana właściwego Wydziału.

Zachęcam do kontaktu z pracownikami Biura Współpracy z Gospodarką w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pojawiających się w związku prowadzonym procesem parametryzacji Uczelni pod kątem komercjalizacji pod numerem (32) 359 22 71, 359 23 36, e-mail: transfer@us.edu.pl.

Najczęściej występujące w Kartach Aplikacji braki lub pomyłki to:

 1. Brakuje nazwy zadania badawczego. (pkt 1. karty).
 2. Opis aplikacji produktu jest zbyt skąpy; pomija wymagane wzorem aspekty takie jak:
  1. oryginalność,
  2. twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji,
  3. powtarzalność lub okres wykorzystania (pkt. 3 karty).
 3. Pomijane są lata oddziaływania aplikacji produktu (jest to pkt. 6, karty).
 4. Potwierdzanie aplikacji produktu przez osoby nieuprawnione do reprezentacji podmiotu potwierdzającego aplikację (pkt 10. karty).
 5. Pomijanie daty przy podpisie osoby potwierdzającej aplikację produktu (pkt 10. karty).

Osobną sprawą jest pkt 5. Forma Prawna Przekazania Produktu. Na stronach systemu POLON przeczytać możemy, że przykładowe wpisy w tym punkcie to:

•             umowa o wykonanie pracy badawczej nr………../data,
•             zlecenie nr…../data, - raport z badań nr ……/data,
•             sprawozdanie z badań nr…./data,
•             dokument przekazania próbek (protokół)……………data,
•             protokół odbioru……../data,
•             umowa konsorcjum nr……./data,
•             umowa o współpracy nr…………./data.

 

Można przypuszczać, że przy następnej parametryzacji proponowane wcześniej sformułowanie „udostępnienie wiedzy i umiejętności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego” okaże się niewystarczające. Współpracując ze środowiskiem zewnętrznym, należy zatem zadbać o formalizację tej współpracy. Biuro Współpracy z Gospodarką chętnie udzieli informacji, czy Uniwersytet posiada już z danym podmiotem umowę, a jeśli nie, pomoże takie porozumienie zawiązać.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.