Instrukcja wypełniania Kart Aplikacji Produktu do załączenia do systemu POLON

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami nad wprowadzaniem do POL-onu informacji o działalności jednostek naukowych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą Karty Aplikacji Produktu i jej wypełniania.

Co to jest aplikacja?
Aplikacja to zastosowanie wyników działalności na¬ukowej i artystycznej, które nie generuje wymiernych korzyści materialnych i jest oceniane na pod¬stawie zasięgu jej oddziaływania. Aplikacja dotyczy zastosowania produktu, który należy scharakteryzować w odniesieniu do takich elementów, jak oryginalność, twórcza zmiana w funkcjo¬nowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji.

Co przedstawiamy w Karcie?
W karcie aplikacji można przedstawić wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w formie produktów (np. metody, procedury, algorytmy, rekomendacje, technologie, ankiety, scenariusze, rozwiązania itp.), które opracowane zostały Uniwersytecie, a które zostały zastosowane w podmiotach zewnętrznych, np. innych jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, itd.

Ile punktów dostanie Wydział za jedną Kartę?
W zależności od oddziaływania "produktu" Wydział może otrzymać:
•    2 punkty - mały/lokalny (zasięg nie większy niż 2 województwa lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt nie większa niż 9)
•    4 punkty – średni/krajowy (zasięg nie mniejszy niż 3 woje¬wództwa lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt nie mniejsza niż 10)
•    10 punktów - duży/międzynarodowy (aplikacja produktu na tere¬nie więcej niż jednego państwa).

Czy oprócz wypełnionej i podpisanej karty konieczna jest inna dokumentacja?
Karta Aplikacji Produktu nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów, na jej podstawie wprowadzane są dane do systemu POL-on.

Sposób postępowania
Skan karty aplikacji podpisanej przez podmiot zewnętrzny przekazywany jest do Biura Współpracy z Gospodarką na adres email: transfer@us.edu.pl. Prosimy o przekazanie wraz ze skanem karty aplikacji zapisanej w formacie MS WORD. Oryginał podpisanej karty aplikacji przechowywany jest na Wydziale.

Termin przesyłania kart aplikacji
13 marca 2017

 

 


Instrukcja wypełniania karty aplikacji produktu 


Nazwa jednostki naukowej: wpisujemy Wydział …………………………….., Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
a następnie Instytut/Katedra/Zakład

Projekt badawczy: należy podać nazwę projektu badawczego realizowanego w ramach działalności statutowej, środków NCN, NCBiR, FNP, funduszy unijnych, itd., w kramach którego powstał dany „produkt”.

Nazwa produktu: proszę produkt zatytułować i określić, jakiego rodzaju jest to produkt: 
•    wynalazek, 
•    utwór,
•    wzór użytkowy, 
•    znak towarowy, 
•    wzór przemysłowy, 
•    topografia układu scalonego,
•    odmiana rośliny,
•    procedura,
•    technologia,
•    ekspertyza,
•    licencja,
•    materiał,
•    wyrób,
•    metoda,
•    oprogramowanie,
•    opracowanie naukowe,
•    działanie artystyczne,
•    oznaczenie geograficzne,
•    know-how,
•    scenariusz,
•    plan,
•    strategia. 

Opis aplikacji produktu: z uwzględnieniem takich elementów, jak: oryginalność, twórcza zmiana 
w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji i powtarzalność albo okres wykorzystania.

Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację: należy podać (zgodnie z opisem w polu) informacje o jednostce, które przyjęła produkt. Może to być inna jednostka naukowa (np. Wydział), przedsiębiorca, jednostka terytorialna, organizacja pozarządowa itd.

Forma prawna przekazania produktu:  Wpisujemy w każdym przypadku "udostępnienie wyników badań i/lub prac rozwojowych otoczeniu społeczno-gospodarczemu"

Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach: proszę wpisać lata 2013-2016 oraz wybrać zasięg: mały, średni, duży:
o    zasięg mały/lokalny – oznacza nie więcej niż 2 województwa lub liczbę podmiotów, które zastosowały produkt nie większą niż 9 - 2 punkty dla wydziału, 
o    zasięg średni/krajowy – oznacza nie więcej niż 3 województwa lub liczbę podmiotów, które zastosowały produkt nie mniejszą niż 10  - 4 punkty dla wydziału,
o    zasięg duży/międzynarodowy – oznacza aplikację produktu na terenie więcej niż jednego państwa  - 10 punktów dla wydziału.

Potwierdzenie aplikacji przez podmiot: konieczne jest uzyskanie pieczątki firmowej podmiotu i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu; 

Uwaga! w polu data wpisujemy jakąkolwiek datę między 01.01.2013 a 31.12.2016! 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.