Podpisanie umowy o współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie

We wtorek, 6 listopada 2018 roku o godz. 10.00, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala 24) odbędzie się uroczyste nawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią, a Instytutem Przemysłu Organicznego – Oddział w Pszczynie. Porozumienie o współpracy dotyczy m.in. takich obszarów jak:

 1. realizacja wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym
  i międzynarodowym;

 2. współpraca w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego Uczelni;

 3. promowanie postaw/idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uczelni, w tym wspieranie projektów studentów Uczelni;

 4. organizacja praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych
  i niestacjonarnych Uczelni;

 5. organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów Uczelni;

 6. udział Firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych, tworzonych w Uczelni;

 7. angażowanie wykwalifikowanej kadry Firmy w prowadzenie zajęć ze studentami;

 8. promowanie przez Strony idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego;

Porozumienie nawiązane zostanie również z  Biurem Karier UŚ, którego celem jest wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rynku pracy.

Instytut Przemysłu Organicznego - Oddział w Pszczynie jest jednostką badawczą
o ponad 65-letniej tradycji. Wykonuje, w szerokim zakresie, badania toksykologiczne
i ekotoksykologiczne służące ocenie szkodliwości substancji chemicznych dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Na przestrzeni lat ugruntował swoją pozycję na rynku badawczym, stał się znaną jednostką, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

W imieniu Instytutu porozumienie podpisze Pan Przemysław Fochtman, Kierownik Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie. Ze strony uczelni dokumenty sygnować będzie Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

W wydarzeniu udział weźmą również: mgr inż. Andrzej Mańka - z-ca Kierownika Oddziału ds. Administracyjno-Technicznych IPO, mgr Lucyna Kowalczyk - Główny Specjalista ds. Planowania i Umów oraz Marketingu i PR IPO, mgr Małgorzata Białek - Główny Specjalista ds. Kadr i BHP IPO, dr hab. Edyta Sierka Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji, WBiOŚ UŚ oraz dr hab. prof. UŚ Marzena Dzida Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii UŚ ds. Naukowych oraz przedstawiciele Biura Współpracy z Gospodarką oraz Biura Karier UŚ.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.