Uniwersytet Śląski otrzymał akredytację Ministerstwa Rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Śląski pozytywnie przeszedł weryfikację Ministerstwa Rozwoju i uzyskał status akredytowanego ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne.

System akredytacji został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu efektywnego wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorców. Akredytowany Ośrodek Innowacji może być wykonawcą usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach poddziałania 2.3.1 POIR wspierane są zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi, które mają stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi jednak nawiązać współpracę z akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodkiem Innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinansowanie takiej usługi.

Akredytacja dotyczy usług proinnowacyjnych tj.:

  • usług doradczych w zakresie innowacji;
  • usług wsparcia innowacji.

 

Usługi doradcze w zakresie innowacji – oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.
Usługi wsparcia innowacji – oznaczają udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Ośrodki innowacji to podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić określone co do sposobu i zakresu funkcjonowania instytucje wsparcia, tj.:

  • parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki;
  • inkubatory technologiczne;
  • centra transferu technologii;
  • akademickie inkubatory przedsiębiorczości;
  • centra innowacji.

 

Mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych współpracy w ramach działania 2.3.1 PO IR zapraszamy do kontaktu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.