Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz spółka celowa SPIN-US Sp. z o. o. nawiązały współpracę z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG z Gliwic

 

Wykorzystanie doświadczenia i potencjału naukowego oraz dydaktycznego Uniwersytetu, jak również jego spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o., a także zaplecza i potencjału inżynierskiego oraz merytorycznego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG to główne cele kooperacji, którą zapoczątkowało podpisanie w dniu 16 lipca 2021 r. porozumienia o współpracy.

Szczegółowy zakres współdziałania pomiędzy jednostkami skupiony jest wokół m.in.:

  • współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych obejmujących szeroko rozumianą naukę
    o materiałach, w tym nanomateriałach, i ich wykorzystaniu w przemyśle maszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, ochronie środowiska i medycynie oraz w pracach obejmujących aspekty kompatybilnosci elektromagnetycznej i fizyki płynów;
  • współpracy dotyczącej transferu technologii oraz wdrożenia i komercjalizacji wyników projektów badawczych i badań naukowych;
  • współpracy przy udostępnianiu zasobów infrastrukturalnych, w szczególności aparatury badawczej do prowadzenia wspólnych projektów;
  • współpracy w zakresie wspierania inicjatyw projektowych i tworzenia interdyscyplinarnych grup badawczych.

 

W imieniu Uniwersytetu porozumienie zostało podpisane przez Prof. dr hab. Ryszarda Koziołka – Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentację spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o. stanowili: Pani Katarzyna Papież-Pawełczak – Prezes Zarządu oraz Pan Wojciech Kiljańczyk – Członek Zarządu. Ze strony Instytutu dokument był sygnowany przez dr hab. inż. Dariusza Prostańskiego, prof. Instytutu - Dyrektora.

 

Kilka słów o działalności KOMAG

Misją Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest tworzenie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów mechanicznych, mechatronicznych, ochrony środowiska, zwalczania zagrożeń, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. Zakres działania Instytutu obejmuje prace naukowe i badawcze ukierunkowane na doskonalenie techniki i technologii eksploatacji, transportu i przeróbki surowców mineralnych. Projekty dotyczą systemów antropotechnicznych w aspekcie niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy. W ramach realizowanych projektów opracowywane są koncepcje i dokumentacje innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń. Realizacja badań modelowych, stanowiskowych i eksploatacyjnych przyczynia się do zwiększenia trwałości i niezawodności maszyn, a także do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy, co wpływa na zwiększenie efektywności procesów przemysłowych.

Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają specjalistyczne usługi badawcze wykonywane w akredytowanych laboratoriach, m.in. w zakresie badań mechaniki i hydrauliki siłowej, badań środowiskowych, badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów oraz inżynierii materiałowej. KOMAG prowadzi certyfikację maszyn i urządzeń w zakresie dyrektywy ATEX w sprawie urządzeń budowy przeciwwybuchowej, dyrektywy Maszynowej w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz dyrektywy w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, a także dyrektywy w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.